تبلیغات
زیست شناسی - فرضیه کروموزومی توارث

فرضیه کروموزومی توارث

جمعه 17 اسفند 1386 , توسط حمید دادخو
 فرضیه کروموزومی توارث   

 صفات یک فرد جدید بوسیله ژن های بخصوص که بر روی کروموزوم ها قرار دارند و از پدر و مادر به ارث می رسند ٬ مشخص می شود . انسان ها دارای حدود ۳۵ هزار ژن بر روی ۴۶ کروموزوم هستند . ژن های روی کروموزوم های مشابه تمایل دارند با یکدیگر به ارث برسند و از این رو تحت عنوان ژن های وابسته شناخته شده اند . در سلول های سوماتیک کروموزوم ها به صورت ۲۳ جفت همسان ظاهر شده که ۴۶ دیپلوئید را می سازند . ۲۲ جفت کروموزوم های جور ، به نام کروموزوم های اتوزوم و یک جفت کروموزوم های جنسی وجود دارد . اگر هر دو کروموزوم های جنسی XX باشند ٬ فرد از نظر ژنتیکی مونث است و اگر جفت کروموزوم های جنسی XY باشد ٬ فرد از نظر ژنتیکی مذکر است . در هر زوج ٬ یک کروموزوم از گامت مادری ( اووسیت ) و کروموزوم دیگر از گامت پدری ( اسپرم ) شرکت می کند . بنابر این هر گامت حاوی هاپلوئیدی از ۲۳ کروموزوم می باشد که یکی شدن آن ها در زمان باروری منجر به برقراری مجدد تعداد دیپلوئیدی ۴۶ کروموزوم می گردد .